Scroll to top

Post-Pandemic Narratives 2040 – Artifacts from the Future of Truth

 

Post-Pandemic Narratives 2040 – Artifacts from the Future of Truth

Overview (EN)

The pandemic has exacerbated a number of major societal problems, the online environment is becoming an even more fertile ground for misinformation, manipulation, ideological bubbles and the spread of conspiracy theories, with people’s desire to seek certainties and ideologies that can give them a sense of control in a VUCA world. Young people are an extremely vulnerable group, they do not have the necessary tools to navigate this complex reality, risking becoming victims of misinformation and extremism. At the same time, they are excellent vectors of change among their peers and families.
The project, implemented by Monomyths and Young Initiative, is built around the ideas of “Artifacts from the Future of Truth” and proposes different scenarios of what 2040 will look like. Viewing possibilities – such as disinformation, influencers, ideological bubbles, manipulation, conspiracy theories, stereotypes, addressing diversity and human rights – help us prepare concrete actions for the preferred future scenario, to create the desired tomorrow. The scenarios will be based on the identification of change signals, trends and uncertainties relevant to the areas of misinformation/discrimination. Based on the future scenarios created (and “personified” through artefacts), ways of responding and preparing are identified and implemented. We will use the Prospective Studies tool (EN: Foresight), specifically the Artifacts from the Future methodology, created by the Institute for the Future.
By training NGOs to use the generated methodology, creating a network of young multipliers and by educating young people from various cities of the country, the first steps will be taken to combat the spread of misinformation, false news, the spread of conspiracy theories, discrimination and implicitly slipping on the slope of ideological extremism.

Objective

Strengthen the role of NGOs in implementing relevant actions to identify and combat harmful content, misinformation and discrimination, through an innovative, forward-looking methodology (Artifacts from the Future) that will detail different possible scenarios on how to approach the truth in 2040.

Specific objectives:

 • To involve 300 young people in the development of future scenarios for the 2040 horizon – “Prospective study Artifacts from the Future of Truth 2040” – and an intervention manual to combat misinformation and discrimination – “Future of Truth Romania 2040 Intervention Toolkit ”.
 • To empower at least 20 NGOs and 20 young multipliers to raise awareness and train at least 600 youngsters to adopt proactive behaviours and attitudes to combat misinformation and discrimination.
 • To identify and disseminate recommendations for public and private decision-makers (public institutions, NGOs, companies) resulting from the application of the Artefacts From the Future methodology together with the young beneficiaries that could lead to the achievement of the desired 2040 future scenario.
 • The organisational objective is to empower the Monomyths Association to implement awareness campaigns regarding the role of NGOs in society.

Activities

 • Prospective study – Artifacts from the Future of Truth 2040: Research, scenario development and artefacts development
 • Development of the national network of mentors from 20 NGOs that will implement the methodology Artifacts from the Future of Truth 2040
 • The collection of young people’s perceptions regarding the artefacts and co-creation activities to propose measures to prevent/achieve the identified scenarios
 • Future of Truth Development Romania 2040 Intervention Toolkit
 • Training of young people and youth NGOs to continuously assess the signals of change and to implement support measures
 • Workshops for teenagers and young people on discrimination and misinformation in the context of Artifacts from the Future of Truth 2040
 • Promoting the results and tools of the Artifacts from the Future of Truth 2040 to NGOs, institutions and other entities for widespread use.

The project is implemented by Monomyths Association, in partnership with Young Initiative Association and benefits from 149.970 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

Context (RO)

Pandemia a acutizat o serie de probleme majore ale societății, mediul online devenind un teren și mai fertil pentru dezinformare, manipulare, bule ideologice și propagarea teoriilor conspirației, odată cu dorință oamenilor de a caută certitudini și ideologii care le pot da senzația de control într-o lume guvernata de (și mai multa) incertitudine. Tinerii sunt un grup extrem de vulnerabil, nu posedă instrumentele necesare pentru a naviga această realitate complexă, riscând să devină victime ale dezinformării și extremismului. În același timp, ei sunt vectori excelenți de schimbare în rândul celor de aceeași vârstă cu ei și al familiilor.

Proiectul, implementat de asociațiile Monomyths și Young Inițiative, este construit în jurul ideii “Artifacts from the Future of Truth” și propune diferite scenarii despre cum vă arata anul 2040. Vizualizarea posibilităților – cum ar putea arata, spre exemplu, dezinformarea, influencerii, bulele ideologice, manipularea, teoriile conspirației, stereotipurile, abordarea diversității și a drepturilor omului – ne ajută să pregătim acțiuni concrete spre scenariul de viitor preferat, pentru crearea unui mâine dorit. Scenariile vor avea la baza identificarea semnalelor de schimbare, a tendințelor și incertitudinilor relevante pentru domeniile dezinformare/discriminare.

În baza scenariilor de viitor create (și “personificate” prin intermediul artefactelor) se identifică și implementează modalități de răspuns și pregătire. Vom folosi instrumentarul de Studii Prospective (EN: Foresight), în mod specific metodologia Artifacts from the Future, creată de Institute for the Future.
Prin formarea ONGurilor pentru a folosi metodologia generată, prin crearea unei rețele de tineri multiplicatori și prin educarea tinerilor din diverse orașe ale țării, se vor face primii pași în combaterea răspândirii dezinformării, a știrilor false, a răspândirii teoriilor conspirației, a discriminării și implicit a alunecării pe panta extremismului ideologic.

Scopul proiectului

Consolidarea rolului ONGurilor (cu accent pe ONGT) în implementarea de acțiuni relevante de identificare și combatere a conținutului dăunător, dezinformării și discriminării, printr-o metodologie inovatoare, prospectivă (Artifacts from the Future) care vă detalia diferite scenarii posibile despre cum va fi abordat Adevărul în 2040.
ONG-urile vor co-crea alături de tineri intervenții pentru scenariul 2040 dorit, sprijinind informarea corecta și poziționarea activă în apărarea drepturilor omului.

Obiective specifice:

 • Implicarea a 300 de tineri în dezvoltarea, cu ajutorul unei metodologii inovatoare complexe, a unor scenarii de viitor pentru orizontul 2040 (“Studiu prospectiv Artifacts from the Future of Truth 2040”) și a unui manual de intervenție în vederea combaterii dezinformării și discriminării (“Future of Truth România 2040 Intervention Toolkit”) pentru apropierea de scenariul Orizont 2040 dorit.
 • Capacitarea a 20 ONG-uri și a 20 de tineri multiplicatori de a sensibiliza și forma 600 tineri în vederea adoptării unor comportamente și atitudini proactive de combatere a dezinformării și discriminării.
Cei 20 de mentori formați vor fi susținuți să organizeze 20 de seminarii cu liceeni, iar cei 20 de tineri multiplicatori vor fi susținuți să organizeze prin peer learning 20 de seminarii cu studenți.
 • Identificarea și diseminarea recomandărilor pentru decidenții publici și privați rezultate în urma aplicării metodologiei Artefacts From the Future împreună cu tinerii beneficiari ce ar putea duce la îndeplinirea scenariului de viitor dorit 2040. Obiectivul implică elaborarea unui White Paper și un demers de advocacy destinat includerii în politicile Ministerului Tineretului și Familiei și a altor entități relevante a problematicii dezinformării și discriminării ținând cont de rezultatele studiului prospectiv derulat în proiect și de propunerile din toolkit.
 • Obiectivul de dezvoltare organizațională este capacitarea Asociației Monomyths de a implementa campanii de conștientizare cu privire la rolul ONGurilor în societate.

Activități

 • Studiu prospectiv Artifacts from the Future of Truth 2040: Cercetare, elaborare de scenarii și crearea artefactelor din viitor
 • Dezvoltarea rețelei naționale de mentori din 20 de ONGuri care vor implementa metodologia Artifacts from the Future
 • Colectarea de către mentori a percepțiilor tinerilor asupra artefactelor și co-crearea unor măsuri de prevenție/atingere a scenariilor identificate
 • Dezvoltarea Future of Truth Romania 2040 Intervention Toolkit
 • Capacitarea tinerilor și a ONGurilor care lucrează cu tinerii în vederea a evaluării permanente a semnalelor de schimbare și a implementării măsurilor de sprijin
 • Ateliere pentru adolescenți și tineri pe tematicile discriminare și dezinformare în contextul Artifacts from the Future of Truth 2040
 • Promovarea către ONG-uri, instituții și alte entități a rezultatelor și instrumentelor colecției Artifacts from the Future of Truth 2040 în vederea folosirii la scara largă.
 • Dezvoltare organizațională

Proiectul este derulat de Asociația Monomyths în parteneriat cu Asociația Young Initiative și beneficiază de o finanțare în valoare de 149.970 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Rezultate

Raportul Narațiuni Post-Pandemice 2040 – Scenarii și artefacte din viitorul Adevărului

Report Post-Pandemic Narratives 2040 Scenarios & Artifacts from the Future of Truth

Ghid pentru explorarea viitorului

Foresight Playbook

Raport al studiului de măsurare a percepției cu privire la atitudinea față de drepturile omului

Studiul a fost promovat în rândul elevilor și tinerilor care au participat la atelierele tematice de conștientizare și dezvoltare a competențelor antidezinformare/ antidiscriminare pornind de la toolkit-ul Future of Truth Romania 2040 organizate de membrii Rețelei Naționale de Mentori Truth2040 și de tinerii multiplicatori

Toolkit Are you ready for the future?

Carta Verde privind studiul viitorului în contexte educaționale

 

 • Date

  March 17, 2022

 • Client

  Active Citizens Fund

 • Tags

  ActiveCitizensFund, Artifacts from the Future of Truth, critical thinking, Future Station, misinformation, Monomyths

Artefacts from the Future of Truth